Notizie

FAMIGLIA BOSINA

CONCORSO POETA BOSINO 2021

Concorso di poesia dialettale bosina

Gentile Signora/Signore,

anche quest’anno abbiamo il piacere di inviarle il bando con le norme del concorso

Poeta Bosino 2021

Gli elaborati dovranno pervenire al nostro recapito presso la Libreria Antiquaria Canesi, via Walder n. 39, Varese entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 5 dicembre 2020.

Cliccando quì troverà il modulo da compilarsi come da art. 4 del Bando di concorso.

Augurandoci di poterla annoverare fra i partecipanti, cogliamo l’occasione per porgerle cordiali

La storia di ‘Valzer par Varés’

La canzone in dialetto bosino ‘Valzer par Varés’ è stata scritta (parole e musica) da Carlo Zanzi nell’estate del 2007. E’ stata presentata la prima volta al pubblico il 16 novembre di quell’anno, in occasione della ‘prima’ di Agenda Varese 2008, in Salone Estense a Varese, cantata in abiti tradizionali da Lidia Munaretti e Antonio Borgato, eseguita alla chitarra da Carlo e Guido Zanzi (foto in alto).

Il canto è stato poi riproposto varie volte, sempre cantato dai coniugi Borgato, che lo hanno inserito in un loro cd di canti tradizionali in dialetto varesino. Il primo video del brano è della primavera del 2010, durante la Festa dei poeti al Caffè Zamberletti, sempre cantato da Antonio e Lidia, con base musicale realizzata da Marco Zanzi. Intorno al 2015 il Gruppo Folk Bosino, ad opera del Maestro fisarmonicista Stefano Capra, realizza una sua versione di ‘Valzer par Varés’, che viene eseguita più volte; si può trovare anche in un video, datato maggio 2017, girato in occasione della festa per i 90 anni del Gruppo Folk varesino.

Nel mese di giugno del 2021 viene realizzato il video ufficiale di ‘Valzer par Varés’, con la prima versione del canto, lievemente modificata nel testo. Il video, opera della videomaker Valentina Zanzi, riporta la versione cantata da Carlo Zanzi, alla chitarra Guido Zanzi, chitarra e basso Umberto Bellodi, fisarmonica Giuliano Mangano.

Il video si trova su youtube carlo zanzi valzer par vares official video.

Ecco il testo della versione dell’official video.

 

 Valzer par Varès

 

Ul Signùur l’eva bun,

ul Signùur l’eva in bona;

l’ha pensà: “Fo un belée”

e Varés e Varés l’eva in pè.

 

Ul munt Rosa l’è rosa al matin,

quand ul su ‘l bòfa cuntra ul sò fiàa,

quand i niul fann l’inchìn al seren,

saltà föra dul lètt a l’è ‘l mèn.

 

La Madona dul Munt l’è ‘n diamant,

la lüsenta me l’or d’un tesor,

rampegà la rizzàva e i capèll

var püssèe che la fama  e i giuièll.

 

Ul regiù di nost ter, Camp di Fiùur,

al sa fa carezà da l’arièta

pö, cuntent da vess lì, diss: “Mò spècia”

e regala ai nost gent piant e fiùur.                            Ul Signùur….

 

La basilica e ‘l gran campanil,

la piazèta e ‘l so Garibaldin,

sòta i pòrtigh, da sira, d’estàa,

vegn da dì: “Var la pena campà”.

 

Ma Varès a l’è ‘l tràfich che spüza,

in i cà vegnì sü tutt un bòtt,

pü nissün sa ‘l dialètt di nost vecc,

e la gent la g’ha prèssa, fa frécc.                            Ul Signùur…

 

Ul Signùur varda giò e sal dìis?

G’ha pazienza, perdona, capìss:

“Ai busìtt mi g’ho dai ‘n gran Varés,

un zichìn l’han trasà, ma rincréss,

 

ma che l’altar tuchèll resta bèll,

chela lì l’è la vùus ca cumànda,

porta föra da cà, la ta incanta,

ta ven voja da fa ‘l riturnèll”.                        Ul Signùur…2 volte

 

giugno 2021

girometta d'oro 2021

Girometta d’oro 2021

Ra Giruméta d’òr par ra fèsta da San Vitùr 2021 

“Cüràss cun la natüra, l’è lunga ma sicüra”, 

disévan i nòst vécc se ‘n quaivün l’éva in lécc. 

“I dutùr al lett d’un maràa hinn ‘mè i òrb ca tìran bastunàa”, ‘l giuntàva là ‘n tòcch ‘n quaivün un pù matòcch. 

Ma in ‘sti pruèrbi gh’è pócch da bunséns e sagézza 

e, incöö, fànn dumà surìid e tanta tenerézza. 

‘Na póma al dì la garantìss mia da restà san 

e scampà da malànn e da dutùr par cént’ann! 

In ‘sti ann da “gübèj”, dul virus cun la curóna, 

ga saréss da ringrazià püssée d’una persóna, 

però incöö, ra Famiglia Bosina da Varées 

la prémia ‘n càmis bianch ca ‘l unùra ‘l nòst paés. 

Par la Giruméta d’òr, difàti, l’ha pensàa 

pròpi a ‘n dutùr, un prufessùr, un busìn scienziàa 

che, ùltra a vèss un lüminàri in du l’uspedàl, 

l’è impegnàa in ‘sta “guèra” fina a livèll naziunàl. 

La Girometta d’oro per la festa di San Vittore 2021 

“Le cure con metodi naturali sono lunghe ma sicure”, 

dicevano i nostri vecchi se qualcuno era malato. 

“I dottori al letto d’un malato sono come ciechi che tirano bastonate”, vi aggiungeva qualcuno un po’ sciocco. 

Ma in questi proverbi c’è poco buonsenso e saggezza 

e, oggi, fanno solamente sorridere e tanta tenerezza. 

Una mela al giorno non garantisce il restare in salute 

e l’allontanamento di malanni e dottori per cent’anni! 

In questi anni grami (lett.: di maggiolini), del virus con la corona, si dovrebbero ringraziare più persone, 

però oggi, la Famiglia Bosina di Varese 

premia un camice bianco che onora il nostro paese. 

Per la Girometta d’oro, infatti, ha pensato 

proprio a un dottore, un professore, un bosino scienziato 

che, oltre ad essere un luminare in ospedale, 

è impegnato in questa “guerra” persino a livello nazionale.

                                                                                                                                                                   Re Busìn

 

girometta d’oro 2021

20210508_123217
20210508_122506
20210508_122813
20210508_122310
20210508_121526
20210508_121506
20210508_121459
20210508_121336
20210508_112149
20210508_112133
20210508_110746
20210508_123217 20210508_122506 20210508_122813 20210508_122310 20210508_121526 20210508_121506 20210508_121459 20210508_121336 20210508_112149 20210508_112133 20210508_110746

Discorso del Re Bosino per il Carnevale 2021

Discùrs dul Re Busìn par ul carnavàl 2021

Donn e tusàn, óman e fiö, gént da Varées,

di tücc i Castelànz, dul céntro e di paés:

Busìtt, mi va salüdi tücc, cumasessìa

ànca sa pódum no truvàss in cumpagnìa.

Ul vìrus cun la “curóna“, ‘mè ‘l füss un re,

l’è ‘n gìir a rump i ball da ‘n’ann e ànca püssée.

Ul Re busìn ‘l vör istéss parlàv un cicìn,

ancabèn via WEB, in dul nòst dialètt busìn.

Sa l’è pö véra quéll che ‘l dis ul Camilleri,

che l’è méi ‘l dialètt par dì i sentimént, quìj séri,

l’è giüst alùra, ànca par nunc da Varées,

ciciarà cumè sa üsa in dul nòst paés.

———————————————————

L’ann passàa ‘l carnavàl ‘l s’è podüü no güstà:

hinn ‘nài ànca a munt tütt i bèi ròbb prugramàa.

Ul Re busìn, anbén cunt i ciav d’ra cità,

l’ha dovüü adatàss e saràss déntar in cà

e tücc s’hinn mascuràa, e mia pa’l carnavàll,

ma par prutégias da ‘l maràgn e mia ciapàll.

Anca ul “Bernascùn” ‘l par ca sa sia adatàa,

e cumè i sò busìtt, ‘l sa véed tütt bèll quatàa

Dumà i can hinn stai cuntént da quésta magàgna:

par lùur ul “lock down” ‘l s’è trasfurmàa in ‘na cuccàgna.

Ma, a la fin, par cuntentà amìis e parént,

ti hett vist da spéss cun la lèngua föra di dént.

———————————————————

Sa dis che Varées l’è tra i püssée bèi cità,

par cumè sa po vìiv e la sò qualità.

Hinn ‘na belézza i giardìtt, i làagh e i muntagn,

ma màncan mia, da sücüür ànca i sò magàgn.

In gìir gh’hinn tanti laurà in pè, a vèss sincér:

staziùn, rondò, piazza dul marcàa, tütt un cantiér.

Sperémm che infìn vàgan in port e pésg che in prèssa,

parché d’altar bèi ròbb da fà ghe n’è ‘na rèssa.

Tücc sa spéttan ca sa rìva a ‘na suluziùn

par la caserma e l’ex àrea Macchi dabùn.

La natüra ul büüs du l’ozòno l’ha stupàa,

sperémm che ‘n ragn dal büüs sìan pö bun da cavàa!

L’è giüst che i stràa sa fàgan par i biciclétt:

l’è impurtànt chè l’aria la fàga mia difètt.

Ma mia cumè a Biumm, in cürva e dumà ‘n tuchèll,

e ubligà i màchin a stà in cùa, al fà mia bèll!

‘Sto ann bisèst l’è stai par la salüüt funèst,

però ànca i butég hinn stai cunsciàà pa’i fest.

Tuchèi da stòria da Varées pian pian gh’hinn pü:

fìna ‘l cafè Zamberletti l’ha saràa sü.

Un bel tocch da stòria ‘l finìss e ‘n tocch ‘l cumìncia

par ul piantùn l’è pö finìda la gran trüscia:

ul Ginkgo Biloba l’è ‘n àrbur resistént,

ma ‘mè sìmbul da Varées l’è pócch cunsistént!

———————————————————

Dabùn l’aministraziùn la gh’ha ul sò da fà,

ma nunc tücc gh’hemm ‘na quai respunsabilitàa.

I Cunsìli di Quartiér hinn stài metüü in pè:

rivaràn a métt ’n quaicoss da bun in dul carnée?

Prima da finìla, vurévi regurdà

che da chi a ‘n quaj mées sarà ‘l témp da ‘nà a vutà

pa ‘l Sìndich e ‘l Cunsìli par i cinq’ann ca ven:

cerchée da dì la vòstra e da fà i ròbb par ben!

Mi sun Re e par mi gh’è dumà la munarchia,

mi capissi pócch di ròbb d’ra demucrazia,

ma da frignà in sui “sòcial”, ‘ndémm, piantéla lì!

la vòstra, ai ségg du la vutaziùn, andé a dì!

———————————————————

La finìssi chì, mi pódi mia fà baldòria

cunt i mè car busìtt… ma, par finì in glòria,

mi va racumàndi: bevì ‘n bicér da vin

a la salüüt vòstra e dul vòstar…

                                               Re Busin!

Discorso del Re Bosino per il carnevale 2021

Donne, ragazze, uomini, ragazzi, varesini,

di tutte le Castellanze, del centro e dei paesi:

Bosini, io vi saluto tutti! ugualmente,

anche se non possiamo trovarci in compagnia.

Un virus con la “corona”, come fosse un re,

è in giro a rompere le scatole da un anno e più.

Il vostro Re vuole ugualmente parlarvi un po’,

anche se via WEB, nel nostro dialetto bosino.

Se è poi vero quel che afferma il Camilleri

che è meglio il dialetto per esprimere i sentimenti, quelli seri,

è giusto allora anche per noi di Varese

chiacchierare com’è usanza nel nostro paese.

———————————————————

L’anno scorso non s’è gustato il carnevale:

sono andati a pallino tutti gli eventi programmati.

Il Re bosino, pur con le chiavi della città,

ha dovuto adattarsi e chiudersi in casa

e tutti si sono mascherati, e non per il carnevale,

ma per protezione dal malanno e dal contagio.

Anche il “Bernascone” (*) pare si sia adattato,

e come i suoi bosini lo si vede tutto ben coperto.

Solo i cani sono stati felici di questa magagna:

per loro il “lock down” s’è trasformato in cuccagna.

Ma alla fine, per accontentare amici e parenti,

li si è visti spesso con la lingua tra i denti.

——————————————————

Si dice che Varese sia tra le più belle città

per come vi si può vivere e la sua qualità.

Sono una bellezza giardini, laghi e montagne,

ma non mancano anche le sue magagne.

Vi sono tanti lavori in corso, ad esser sinceri:

stazioni, rondò, piazza mercato, tutti cantieri.

Speriamo che infine vadano in porto e in fretta,

perché di altre cose da fare ce n’è a bizzeffe.

Tutti s’aspettano che si arrivi ad una soluzione,

davvero, per la caserma e l’ex area Macchi.

La natura ha richiuso il buco dell’ozono,

speriamo che riescano poi a cavare un ragno dal buco!

E’ giusto preparare percorsi per le biciclette:

è importante che l’aria non sia inquinata.

Ma non come a Biumo, in curva e solo un pezzetto,

e obbligare le auto a star in coda non è bello!

L’anno bisesto è stato  funesto per la salute,

però anche i negozi sono conciati per le feste.

Pezzi di storia di Varese pian piano spariscono:

persino il caffè Zamberletti ha chiuso.

Un bel pezzo di storia finisce e uno incomincia.

Per il piantone è poi finito il gran da fare:

il Ginkgo Biloba è un albero resistente,

ma come simbolo di Varese è poco consistente!

——————————————————

Davvero l’amministrazione ha il suo daffare,

ma noi tutti abbiamo qualche responsabilità.

I Consigli di Quartiere sono stati messi in attività:

sapranno mettere qualcosa di buono in carniere?

Prima di terminare, volevo ricordare che,

da qui a un qualche mese, sarà tempo di andare a votare

per Sindaco e Consiglio dei prossimi cinque anni:

cercate di dir la vostra e di far le cose per bene!

Io son Re e per me c’è solo la monarchia,

capisco poco delle cose della democrazia,

ma, suvvia, piantatela di lamentarvi sui “social”!

andate ai seggi per la votazione a dir la vostra!

——————————————————

Mi fermo qui, non posso far baldoria

con i miei cari bosini… ma, per finire in gloria,

vi raccomando: bevete un bicchier di vino

alla vostra salute e a quella del vostro

                                               Re Bosino!

(*) Il campanile di s. Vittore (sec. XVII) progettato dal capomastro/architetto Giuseppe Bernascone

E’ IL GIRASOLE LA MASCHERINA D’ORO 2021

E’ IL GIRASOLE LA MASCHERINA D’ORO 2021

Quasi cento bambini hanno partecipato al concorso “Mascherina d’Oro 2021” organizzato dalla Famiglia Bosina che ha voluto mantenere la tradizione del Carnevale dedicato ai più piccoli anche in un periodo di emergenza Covid.

Le piccole maschere hanno inviato una foto dei loro travestimenti e la giuria, dopo un’attenta analisi di tutti gli scatti, ha proclamato vincitore “IL GIRASOLE” di Salazar Lopez Bardarè Kriste, di tre anni che ha raccolto 66 voti.

Al posto d’onore “DUE AMORI DA MANGIARE” di Nicolò e Sebastian Porcini, 6 e 3 anni, con 55 voti. Sul terzo gradino del podio “A UN PASSO DALLA LUNA” di Anna e Lucia Spreafico, 7 e 5 anni, con 52 voti.

Riconoscimenti speciali alla scuola Ronchetto Fè che ha partecipato con tre classi, blu gialla e rossa, con bimbi dai 3 ai 6 anni, sotto il titolo “PER CARNEVALE CI TRAVESTIAMO DA GIOIA, PAURA E RABBIA” e al gruppo “POKER D’ASSI  Quattro Piccole Curiose Fanciulle”   composto da Marta Dazanche, Francesca

Deidda, Rachele Martignoni e Camilla Oprandi, tutte tra i 7 e gli 8 anni

 

CARNEVALE 2021 E CONCORSO MASCHERINE

CARNEVALE 2021 E CONCORSO MASCHERINE

 

 

Arriva anche quest’anno il CARNEVALE, sarà tra pochi giorni.

La pandemia ci costringe nuovamente ad annullare i festeggiamenti pubblici, ma … niente paura!!

Anche se non possiamo ritrovarci tutti insieme, la Famiglia Bosina organizza ugualmente un concorso per le mascherine!!

Certo, non sarà una festa con tutti i bambini in maschera, con tanto di sfilata, giochi, musica, merenda per tutti.

Serviranno solo delle fotografie.

Avete preparato il vostro travestimento? Inviateci una foto del/la bambino/a in maschera e potrete partecipare al nostro concorso.

 

Ci sono delle regole da seguire, molto semplici, ma necessarie per la buona riuscita dell’evento.

 • Il concorso è
 • La partecipazione è riservata ai bambini che hanno un’età che consente loro di frequentare la scuola dell’infanzia e la scuola (2 – 11 anni)
 • E’ indispensabile un consenso scritto da parte dei
 • Anche se non tutte le foto saranno pubblicate, sarebbe meglio che il viso del bambino fosse mascherato o truccato in modo da non renderlo direttamente
 • Le foto devono essere inviate entro le ORE 12,00 DI GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2021 al seguente indirizzo segreteria@famigliabosina.it
 • Per mezzo dell’allegato, con la foto devono essere comunicati il nome e l’età del bambino, oltre ai recapiti telefonici e/o e-mail dei
 • I nomi dei vincitori e le foto saranno pubblicati sabato 20 febbraio
 • La premiazione sarà effettuata in primavera inoltrata, in occasione di una festa della Famiglia Bosina, non appena le restrizioni della pandemia lo consentiranno; sarà data comunicazione a mezzo stampa.
 • I vincitori saranno avvisati

 

Vi aspetto!!                                                           Il vostro Re Bosino

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI PARTECIPAZIONE

COMUNICATO STAMPA CALANDARI 2021

La pandemia ha obbligato la Famiglia Bosina a sospendere la tradizionale Festa degli Auguri natalizi dei primi di dicembre, cena che avrebbe previsto anche la presentazione del Calandàri dra Famiglia Bosina. Ma il virus non ha impedito la pubblicazione del Calandàri, che da oltre sessant’anni accompagna e racconta la vita del nostro territorio.

Ecco allora in uscita il nuovo volume, che si presenta con due immagini del centro di Varese, foto di copertina di Paolo Zanzi. Numerosi i contribuiti, che portano la firma di Fausto Bonoldi, Silvano Colombo, Bruno Belli, Gianni Spartà, Ambrogina Zanzi, Federico Bianchessi Taccioli, Massimo Lodi, Luisa Negri, Federica Lucchini, Gregorio Cerini, Giuliano Mangano, Antonio Borgato, Lidia Munaretti, Fiorenzo Croci, Paolo Zanzi, Fernando Cova, Carlo Zanzi, Riccardo Prando, Michele Mancino, Laura Aresi, Riccardo Munaretti, Roberto Fassi, Ezio Motterle e Livio Ghiringhelli. Il libro è introdotto dal regiù Luca Broggini, dal prevosto Mons. Luigi Panighetti, dal sindaco Davide Galimberti e dal nuovo prefetto Dario Caputo. La parte conclusiva del Calandàri è dedicata alle attività della Famiglia Bosina, solo in parte limitate dalle restrizioni legate al covid 19.

“Cos’è il Calandàri?” si legge nel risvolto di copertina. “Non è un libro solo in dialetto, non è un libro solo rivolto al passato, non è un libro di nostalgici, non è un libro per ‘vecchi’. E’ il libro varesino con più storia: esce infatti ininterrottamente dal 1956. E’ quindi un annuario che vede la collaborazione di giornalisti, storici, uomini di cultura, narratori, poeti. Di cosa parla? Di Varese città, di Varese provincia, del nostro territorio prealpino, Canton Ticino compreso, letti nel passato, ma anche nel presente e nel futuro. Storie, personaggi (per lo più dimenticati) che hanno amato Varese e l’hanno servita con i loro talenti. Qui troverete spunti di riflessione, idee per la Varese che verrà, analisi competenti. E l’attività annuale della Famiglia Bosina, che il Calandàri cura e promuove.”

Il Calandàri si trova presso la Libreria Antiquaria Canesi di via Walder 39 a Varese (euro 15) oppure si può contattare la segreteria della Famiglia Bosina (segreteria@famigliabosina.it).

FAMIGLIA BOSINA

Proroga Poeta Bosino 2020

Concorso di poesia dialettale bosina: “Poeta Bosino 2020”

Gentili poeti bosini,

come anticipato nel bando scaricabile da questo link, la Famiglia Bosina ha deciso di promuovere ugualmente l’an­nuale concorso di poesia dialettale nonostante ii periodo difficile in cui versa ii nostro paese e, par­ticolarmente, la nostra città. Dovendo tuttavia tener conto:

 1. delle disposizioni governative e regionali anti-covid, attualmente in vigore,
 2. della conseguente temporanea chiusura della Libreria Antiquaria Canesi,

ci troviamo nella necessità di modificare anche se solo nella forma più che nella sostanza alcuni termini del bando stesso.

Con esplicito riferimento agli articoli 3 e4 del bando, la Famiglia Bosina ha deciso di introdurre le seguenti varianti per quanto riguarda la consegna dei componimenti poetici.

Art. 3 – ll termine ultimo per la consegna delle poesie viene procrastinato al giorno domenica 20 dicembre corrente anno.

Le poesie dovranno pervenire alla Famiglia Bosina adottando una delle seguenti modalità:

 • spedizione via posta ordinaria a Libreria Antiquaria Canesi – via Walder 39 – Varese (farà fede la data di invio postale) oppure consegna diretta nella buca delle lettere della libreria (il negozio è chiuso ma il proprietario vi si reca quotidianamente per la ricezione della posta)
 • in alternativa ed eccezionalmente quest’anno le poesie in concorso potranno essere inviate in modalità digitale via e-mail all’indirizzo segreteria@famigliabosina.it (questa modalità permette di partecipare ugualmente al concorso senza determinare la necessità di uscire di casa nelle attuali condizioni di parziale lockdown). Anche in questo caso fa fede la data di invio della e-mail.

Art. 4 – le modalità di formazione del plico non variano rispetto al bando precedente nel caso di in­vio via posta ordinaria o consegna diretta in negozio.

Viceversa per chi scegliesse la modalità digitale si prescrive quanto segue: il poeta, con un unico in­vio e-mail all’indirizzo segreteria@famigliabosina.it, allega:

 • la poesia o le poesie (2 max) dovrà/dovranno essere inviata/e in formato .pdf (non si assumono responsabilità per eventuali non conformità o difficoltà di lettura se il documento venisse inviato con formati diversi: .doc .docx .odt .pages etc.). Il documento (o i due documenti) non dovrà/do­vranno contenere indicazioni atte a identificare direttamente l’autore, ma soltanto un “motto” o “pseudonimo” come nel caso dell’invio per posta ordinaria.
 • la scansione digitale (formato .pdf o immagine es.: .png o simili) del modulo  riportato nella prima pagina del bando, compilato debitamente e firmato. La segreteria della Famiglia Bosina si fa carico dell’invio delle poesie alla giuria assicurando la consueta forma anonima.

N.B.: l’informazione delle varianti sopra riportate al bando del concorso viene portata all’attenzio­ne dei partecipanti utilizzando sia l’invio digitale via mailing list della segreteria, sia il sito web che la pagina Facebook della Famiglia Bosina.

Visualizza la dichiarazione in PDF